Јавна набавка добара – гасно лож уље за потребе Дома за старе и пензионере Кула