Смештај у Дом за старе остварује се преко упутног органа – Центра за социјални рад – на општини пребивалишта старог лица. Заинтересовано лице подноси захтев за смештај у Дом надлежном Центру за социјални рад, где добија информације о документацији коју треба да поднесе.

( ЦСР Кула, ул. Светозара Марковића 6а).

Потребна документација:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Уверење о држављанству
3. Уверење о имовинском стању
4. Чек од пензије (два последња чека); потврда из пензионог о висини пензије и туђе неге (уколико је има)
5. Лична карта (важећа) – фотокопија
6. Здравствена картица (оверена)-фотокопија
– Здравствена документација:
7. Налаз интернисте
8. Налаз неуропсихијатра
9. Налаз пулмолога (се, ккс и снимак плућа)
10. Лабораторијске анализе: anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV копрокултура (пре свега Clostridium difficile)
11. Потврда лекара да не болује од заразних болести
12. Потврда из банке да пензија није кредитно оптерећена
13. Изјава корисника да жели да буде смештен у Дом
14. Правилник о изменама и допунама Правилника о пријему, категоризацији, премештају и отпусту корисника Дома за старе и пензионере Кула