Јавна набавка – електрична енергија за потпуно снабдевање (ОПН: 09310000)