Набавка Добара-електричне енергије за потпуно снабдевање за Дом за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99. Шифра и општи речник набавки: OPH:09310000 – електрична енергија, 05.02.2015. год.