Javna nabavka dobara hrana, piće, duvan i srodni proizvodi, oblikovano po partijama