Dokumenta za Dom

Smeštaj u Dom za stare ostvaruje se preko uputnog organa – Centra za socijalni rad – na opštini prebivališta starog lica. Zainteresovano lice podnosi zahtev za smeštaj u Dom nadležnom Centru za socijalni rad, gde dobija informacije o dokumentaciji koju treba da podnese.

( CSR Kula, ul. Svetozara Markovića 6a).

Potrebna dokumentacija:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Uverenje o državljanstvu
3. Uverenje o imovinskom stanju
4. Ček od penzije (dva poslednja čeka); potvrda iz penzionog o visini penzije i tuđe nege (ukoliko je ima)
5. Lična karta (važeća) – fotokopija
6. Zdravstvena kartica (overena)-fotokopija
– Zdravstvena dokumentacija:
7. Nalaz interniste
8. Nalaz neuropsihijatra
9. Nalaz pulmologa (se, kks i snimak pluća)
10. Laboratorijske analize: anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV koprokultura (pre svega Clostridium difficile)
11. Potvrda lekara da ne boluje od zaraznih bolesti
12. Potvrda iz banke da penzija nije kreditno opterećena
13. Izjava korisnika da želi da bude smešten u Dom